Regulamin Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego „Costa Coffee Club"

Wersja z dnia 1.06.2023

§1 Definicje

1. Program – program lojalnościowy organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do klientów punktów gastronomicznych należących do sieci kawiarni „COSTA Coffee”, których właścicielem jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2. Organizator – Costa Limited z siedzibą w Anglii pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 01270695, numer VAT GB 310031975.

3. Koordynatorzy:

IDEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przywrą 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000258459, REGON: 180140253, NIP: 5170178188, o kapitale zakładowym 250 000 zł (dalej jako Koordynator IDEO),
Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000358484, REGON: 142450530, NIP: 5213568796, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (dalej jako Koordynator MD), którym Organizator zlecił czynności związane z przeprowadzeniem Programu oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie).

4. Strona internetowa – dedykowany programowi lojalnościowemu serwis internetowy pod adresem https://www.costacoffee.pl/coffee-club .

5. Kawiarnia – objęty Programem punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należący do sieci kawiarni „COSTA Coffee”, których właścicielem jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z programu są wyłączone kawiarnie Costa Coffee zlokalizowane na lotniskach. Każda Kawiarnia może być w dowolnym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora.

6. Uczestnik – spełniający wymogi Regulaminu klient Kawiarni, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) i dokonujący zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni.

7. Aplikacja – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych, umożliwiające korzystanie z Programu poprzez wygenerowanie indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR.

8. Karta programu – umożliwiająca korzystanie z Programu karta magnetyczna, oznaczona unikalnym numerem oraz dodatkowym czterocyfrowym numerem zabezpieczającym, zawierająca zakodowane informacje, otrzymana przez Uczestnika w ramach dotychczas prowadzonego przez Organizatora programu lojalnościowego „Coffee Club”.

9. Ziarna – jednostki przyznawane Uczestnikowi z tytułu dokonania zakupu określonych produktów i usług objętych Programem. Ziarna przyznawane są za zakup, zgodnie z zasadami wyrażonymi w Regulaminie.

10. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Coffee Club”.

11. Kod polecenia – indywidualnie wygenerowany dla każdego Uczestnika sześciocyfrowy kod, który Uczestnik udostępnia osobie trzeciej zapraszanej do udziału w Programie. Kod polecenia znajduje się w Aplikacji w zakładce „Zaproś znajomych”

12. Smartfon - urządzenie elektroniczne dostępne w oficjalnej dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Cennik - ogólnodostępny wykaz oferowanych przez Organizatora usług gastronomicznych oraz produktów objętych Programem, udostępniany w Kawiarniach w miejscu widocznym dla klientów, w którym określona jest liczba Ziaren przyznawanych za zakup danego produktu oraz usługi. Cennik obejmuje poszczególne grupy produktów, objętych Programem, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.

2. Program prowadzony jest w Kawiarniach oraz za pośrednictwem Strony Internetowej i Aplikacji w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.

3. Program rozpoczyna się w dniu 26 września 2018 roku i obowiązuje na czas nieoznaczony.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyn, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Aplikacji, Strony Internetowej lub komunikatu w Kawiarniach.

5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi przez Organizatora, za wyjątkiem programów, których regulaminy stanowią, że można je łączyć z Programem.

§3 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest dokonanie rejestracji w jednym z trybów określonych w § 6 ust. 1, 2 lub 3 Regulaminu.

2. Uczestnik w momencie dokonania rejestracji akceptuje warunki określone w Regulaminie.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

5. Uczestnik bierze udział w programie osobiście. Wyłączona jest możliwość działania Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w Programie na osobę trzecią.

7. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora, w tym Koordynatora IDEO oraz Koordynatora MD, w związku z obsługą Programu.

8. Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli nie spełni on warunków uczestnictwa w Programie, narusza jego zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora lub innego Uczestnika.

9. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji oraz Karty programu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Aplikacji oraz Karty programu za pośrednictwem adresu email podanego przez Uczestnika, podając jednocześnie numer telefonu, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się wydaniem przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie lub decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu Organizator podejmuje w przypadku stwierdzenia, w toku postępowania wyjaśniającego, naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w Programie, Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy przyznania Uczestnikowi świadczeń związanych z Programem. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Organizator nie stwierdzi naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora, w trybie właściwym dla postępowania reklamacyjnego, uregulowanego w § 7 Regulaminu.

10. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie albo w razie śmierci Uczestnika.

Oświadczenie o rezygnacji z programu Uczestnik składa na piśmie na adres Koordynatora

MD: Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 31, 02 – 607 Warszawa lub elektronicznie wysyłając maila na adres daneosobowe@costapolska.pl . Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych wyżej zablokowana zostaje możliwość korzystania z Aplikacji oraz Karty Programu, jak również Uczestnik traci uprawnienia do wymiany uzyskanych Ziaren na świadczenia związane z udziałem Programie.

11. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z praw przewidzianych w Programie w okresie jego trwania, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec Organizatora.

§4 Ogólne zasady Programu

1. Uczestnik bierze udział w Programie poprzez dokonanie zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni, oraz zarejestrowanie zakupu w momencie jego dokonywania za pomocą Aplikacji lub Karty programu. Programem objęte są produkty oraz usługi gastronomiczne znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora, wskazane w Cenniku.

2. Rejestracja zakupu wymaga:

a) podania przez Uczestnika pracownikowi Kawiarni, bezpośrednio przed dokonaniem zakupu, indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR, wygenerowanego za pośrednictwem systemu, udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Aplikacji. Przy czym, rejestracja zakupu polega na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym na pośrednictwem podanego kodu QR,

lub

b) okazania przez Uczestnika pracownikowi Kawiarni Karty programu bezpośrednio przed dokonaniem zakupu. Przy czym, rejestracja zakupu polega na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym oraz zapisaniu danych na Karcie programu przy czym, Uczestnik uzyskuje Ziarna zarówno poprzez rejestrację zakupu poprzez podanie kodu QR, jak również za rejestrację zakupu za pośrednictwem Karty programu.

3. Uczestnik otrzyma jedno Ziarno za zakup jednego napoju przygotowanego przez pracownika Kawiarni, znajdującego się w grupie produktów Espresso Coffees lub Chai Caffè Latte lub Other Hot Drinks lub Iced Coffes, Frappè lub Fruit Coolers lub Koktajle owocowo-warzywne lub Inne napoje mrożone lub świeże soki, Espresso Coffees – oferta sezonowa lub Napoje gorące – oferta sezonowa lub Napoje mrożone – oferta sezonowa.

4. W chwili gdy uczestnik uzyska 10 Ziaren, uprawniony zostaje do odbioru nagrody w postaci vouchera na dowolny napój przygotowany przez pracownika Kawiarni, o którym mowa powyżej w § 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu wraz z maksymalnie trzema wybranymi przez Uczestnika dodatkami do napoju, znajdującymi się w aktualnej ofercie Organizatora (dalej jako Voucher). Odbiór Vouchera polega na udostępnieniu Uczestnikowi Vouchera w formie pliku elektronicznego za pośrednictwem Aplikacji. Uczestnik może wykorzystać Voucher udostępniony za pośrednictwem Aplikacji poprzez okazanie pliku elektronicznego zawierającego Voucher pracownikowi Kawiarni.

5. Voucher jest ważny w ciągu 30 dni od chwili otrzymania. Uczestnik może wykorzystać Voucher w dowolnym momencie, od chwili otrzymania Vouchera do upływu 30 dni od chwili otrzymania Vouchera. Po upływie 30 dni od otrzymania Vouchera, Uczestnik traci prawo do wykorzystania Vouchera.

6. Uzyskanie nagrody w Programie jest możliwe wyłącznie poprzez wymianę uzyskanych Ziaren na nagrodę, bez możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego lub dokonywania dopłat do wartości nagrody.

7. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania za pośrednictwem Aplikacji. Ziarna uzyskane w Programie tracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Uczestnika. Przez aktywność na koncie Uczestnika rozumie się uzyskanie Ziaren w Programie lub odebranie nagrody za Ziarna.

8. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Ziarna zostaną rozliczone. Rozliczenie polega na skasowaniu Ziaren niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.

9. W ramach programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania innych niż wymienione w Regulaminie działań promocyjnych dla Uczestników Programu. W przypadku wprowadzenia do Programu wyżej opisanych działań promocyjnych, Organizator poinformuje Uczestników o zasadach i szczegółach danej promocji za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Aplikacji, Strony Internetowej lub komunikatu w Kawiarniach.

10. Świadczenia przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w związku z Programem nie podlegają wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.

11. Suma wartości nagród uzyskanych przez Uczestnika nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

12. W przypadku Uczestnika, który uzyskał jednorazowo w Programie nagrodę o wartości powyżej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), Organizator dodatkowo ufunduje element pieniężny, stanowiący równowartość 11,11% nagrody. Element pieniężny nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia kwoty odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

§5 Aplikacja i Karta programu

1. Aplikację Uczestnik może pobrać z App Store lub Google Play lub Huawei.

2. Do pobrania aplikacji niezbędne jest korzystanie przez Uczestnika w tym celu z następujących urządzeń:

a) iPhone iOS 10.3.3. lub wyższym o rozmiarze ekranu mniejszym niż 6 cali i rozdzielności nie większej niż 1440x2560 pikseli i nie mniejszej niż 640x1136 pikseli.

lub

b) Smartfonu z systemem Android w wersjach 5.0 lub wyższym o rozmiarze ekranu mniejszym niż 6 cali i rozdzielności nie większej niż 1440x2560 pikseli i nie mniejszej niż 720x1280 pikseli.

3. Aplikacja pozwala na dokonanie rejestracji w trybach określonych w § 6 ust. 1, 2 lub 3 Regulaminu oraz na wygenerowanie indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR. Jednemu uczestnikowi przysługuje jeden kod QR. Kod ten jest ważny przez czas uczestnictwa Uczestnika w Programie.

4. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z Regulaminem.

5. Aplikacja nie służy do dokonywania płatności za dokonanie zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni.

6. Karta programu jest własnością Organizatora i była wydawana Uczestnikom w związku z dotychczasowym programem lojalnościowym „Coffee Club” prowadzonym przez Organizatora.

7. Karta programu może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Warunkiem wykonania zakupu za pomocą Karty programu jest uprzednie dodanie jej do istniejącego konta lojalnościowego zarejestrowanego w programie Coffee Club. Kartę można dodać kontaktując się poprzez adres email: coffeeclub@costapolska.pl .

9. W przypadku utraty lub zniszczenia przez Uczestnika dotychczasowo posiadanej Karty programu, nowy egzemplarz karty nie będzie wydawany Uczestnikowi. W takim przypadku warunkiem dalszego udziału w Programie będzie pobranie przez Uczestnika Aplikacji oraz posługiwanie się Aplikacją w celu rejestracji zakupu w sposób opisany w § 4 ust. 2 pkt 1 Regulaminu.

10. Karta Programu nie jest kartą bankomatową, płatniczą lub kredytową.

§6 Rejestracja

1. Rejestracji w programie Coffee Club można dokonać za pośrednictwem Aplikacji poprzez:

1) wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Uczestnik otrzyma na podany adres email

oraz

2) prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce „Rejestracja” o następujące dane Uczestnika:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres email,

d) data urodzenia,

e) numer telefonu

f) kod polecenia.

oraz

3) wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Programie.

2. Podanie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a, c oraz w § 6 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu jest niezbędne w celu ukończenia rejestracji. Podanie pozostałych danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. b, d, e, f Regulaminu jest fakultatywne.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej na adres Koordynatora MD: Motivation Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Czeczota 31, 02 – 607 Warszawa.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Koordynatora MD. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej przez Koordynatora MD na adres email podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji. Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Uczestnika wiadomości elektronicznej informującej o wyniku reklamacji.

4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Costa Limited z siedzibą w Anglii pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem firmy 01270695, numer VAT GB 310031975.

2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie Przetwarzanie danych osobowych, którego treść znajduje się w Polityce Prywatności https://www.costacoffee.pl/polityka-prywatnosci .

§9 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

2. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, siedzibie Koordynatora IDEO oraz Koordynatora MD, w kawiarniach oraz na Stronie internetowej. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu.

3. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w tym zmian technologicznych, biznesowych lub prawnych. O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Aplikacji i Strony Internetowej z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie, co nie ogranicza uprawnienia Organizatora do zakończenia Programu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu oraz § 3 ust. 8 Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie stosownie do postanowienia § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu.

4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sądy powszechne.